Mer på Världsröstdagen, #3

TRANSPERSONERS RÖST OCH KOMMUNIKATION

Ulrika Nygren,
leg logoped, Med Dr, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset

Könsinkongruens innebär att en person inte identifierar sig i enlighet med det kön som registrerades vid födseln. Könsdysfori innebär att könsinkongruensen leder till ett lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen.

Transpersoner som upplever att rösten inte stämmer överens med könsidentiteten och upplever röstdysfori erbjuds remiss till logoped när en könsdysforidiagnos fastställts av ett transmedicinskt utredningsteam.

Denna presentation vid Världsröstdagen den 14 april fokuserar på logopedisk bedömning och könsbekräftande röstbehandling. De logopediska insatserna inriktas på personcentrerad vård och de akustiska och perceptuella röst- och talparametrar som forskning visat påverkar femininitet och maskulinitet i rösten.


Världsröstdagen 2024. 14 april 2024 kl 13.00–16.30.
Kungl Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm
Fri entré.